Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.docieplenia-sklep.pl jest firma Kurek Robert P.H.U. "ROGER" NIP: 7371030594 REGON: 490649778 Adres: Dobra nr 321, 34-642 Dobra
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.docieplenia-sklep.pl.
 2. Za złożenie zamówienia uważamy wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 3. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail wysyłany jest e-mail z treścią zamówienia.
 4. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i  zawierają podatek VAT. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 5. Gdy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, zamawiający jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia oraz w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji, do podania w formularzu numeru NIP.
 6. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją lub poinformować o tym telefonicznie.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 8. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.
 9. Informacje o cenie wraz z opłatami dodatkowymi za dostarczenie towaru lub usługi następują na żądanie kupującego.
  1. Opłata za wysyłkę 149 zł obowiązuje do wagi wysyłki 20 kg. Różnica wagi ponad 20 kg, zostanie doliczona do zamówienia  wg opłat Brokera Kuriernet Polkurier.
 10. Sklep przy porozumiewaniu z klientem stosuje normalnie obowiązujące taryfy.
 11. Zamówienia w sklepie internetowym można składać  24 godz. na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00 , oraz w soboty , niedziele i święta, rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 12. Firma Roger zastrzega sobie prawo, do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 13. Po uiszczeniu opłat, Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki, w obecności dostarczyciela.
 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
 15. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamawianych towarów, klient jest o tym fakcie informowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. W takiej sytuacji kupujący może anulować zamówienie.

FORMY PŁATNOŚCI 

 1. 1.Stosowane formy płatności to:
  1. płatność przelewem na konto firmy
   mBank S.A. nr rachunku 17 1140 2004 0000 3202 8454 7131

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adre e-mail zamówienia@docieplenia-sklep.pl
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Towaru.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością e-mail potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kosztami zwrotu obciążony jest klient/kupujący.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać telefonicznie na nr. tel +48 730 764 371 lub pocztą elektroniczną na e-mail reklamacje@docieplenia-sklep.pl
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji , będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 3. Jeżeli sprzedawca , który otrzymał od kupującego żądanie reklamacyjne nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sklep www.docieplenia-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet.
 2. Sklep www.docieplenia-sklep.pll nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
 3. Jeżeli sklep www.docieplenia-sklep.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóżniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Sklep www.docieplenia-sklep.pl gwarantuje swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 2. Każdy klient ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 02.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny (DZ.U.nr.22 poz.271)
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów, jest sąd właściwy dla siedziby firmy Roger.